Gemeente Den Haag respecteert de privacy van de bezoekers van dit platform. Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan het platform en het gebruik van interactieve diensten. Gemeente Den Haag houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Gemeente Den Haag gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van het platform alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van het platform geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Gemeente Den Haag gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor haar dienstverlening.

Gegevens van verstrekken aan derden

Naam website of Gemeente Den Haag zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

Het platform kan links naar websites van derden bevatten. Naam website of Gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Jouw rechten

U heeft het recht Gemeente Den Haag te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt je verzoek digitaal of schriftelijk indienen, de contactgegevens vind u onder Contact op de website www.denhaag.nl. Gemeente Den Haag zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de Gemeente Den Haag verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek Gemeente Den Haag in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.

Wijziging proclaimer

Deze proclaimer kan door Gemeente Den Haag te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze proclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.